आसन व शरीर शुद्धि मन्त्र - Asana and Body Purification Mantra

आसन व शरीर शुद्धि मन्त्र

ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो5पि वा । यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ।।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *