भोजन से पूर्व बोलने का मन्त्र - Bhojan Se Poorv Bolane Ka Mantra

भोजन से पूर्व बोलने का मन्त्र

ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् । ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना ।।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *