श्री महामृत्युंजय मंत्र - Mahamrityunjay Mantra

श्री महामृत्युंजय मंत्र

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम | उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *