सायं दीप स्तुति मन्त्र - Saayan Deep Stuti Mantra

सायं दीप स्तुति मन्त्र

सायं ज्योतिः परं ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनः । दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीप नमोऽस्तु ते ।।
शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसम्पदाम् । मम बुद्धिप्रकाशं च दीपज्योतिर्नऽस्तु ते ।।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *